МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ  

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

12

Донецьке вище професійне машинобудівне училище

Грудєва Л.М.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсовоої роботи з предмету «Технологічні основи програмування для верстатів з ЧПК»

для учнів спеціальності:

5.05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних

лініях»

Затверджено на засіданні

методичної комісії

«Технології верстатних

робіт»

Голова

методичної комісії

Ларіна Т.В.

Протокол № __ від ______20_р.

Донецьк

Р е ц е н з е н т и:

Іщенко О.Л. –к.т.н., доцент кафедри «Технологія

машинобудування» ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

Кисельова І.В. -к.т.н., доцент кафедри «Мехатронні системи

машинобудівного обладнання» ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

Методичні вказівки до виконання курсовоїої роботи з предмету «Технологічні основи програмування для верстатів з ЧПК» для учнів спеціальності: 5.05050302 «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях»

/Грудєва Л.М. - Донецьк, 2013, с.

Наведені методичні вказівки до виконання курсової роботи з технологічних основ програмування для верстатів з ЧПК, приклади виконання завдань.

Відповідальний за випуск: Грудєва Л.М.

Розглянуто на засіданні НМЦ ПТО у Донецькій області

Протокол №_____ від «____»________2013р.

ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………………4

1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ…………………………………………………..4

1.1 Теми курсових робіт….…………………………………………………4

1.2 Вихідні данні для курсової роботи………..……………………………5

1.3 Об єм та зміст курсової роботи…………………………………………5

1.4 Послідовність виконання курсової роботи..……………………….......5

2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ...6

2.1 Реферат…………………………………………………………………...6

2.2 Вступ……………………………………………………………………...6

2.3 Технічна характеристика верстата з ЧПК. Основні вузли верстата….7

2.4 Пульт керування. Технічна характеристика пристрою ОСК НЦ-31…9

2.5 Розробка технологічного процесу для механічної обробки деталі

на верстаті з ЧПК…………………………………………………………...13

2.6 Складання керуючої програми для обробки деталі…………………..16

2.7 Особливості вибору режимів різання………………………………….16

2.8 Режими роботи верстата з ЧПК……….………………………………..17

2.9 Оформлення МК та ОК, КЕ для операції з ЧПК……………………...34

2.10 Охорона праці………………………………………………………….35

2.11 Висновок………………………………………………………………35

3. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ……………………………………………………………………36

4. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ………………………….…………………………………………..375. ЛІТЕРАТУРА……………………………………………………………..38

Додатки………………………………………………………………………39

ВСТУП

Навчальна програма дисципліни «Технологічні основи програмування для верстатів з ЧПК» є складовою частиною нормативно-методичного забезпечення навчального процесу за напрямом підготовки 050503 „Машинобудування” і призначена для підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю 5.05050302 „Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях”.

Курсова робота є необхідним етапом у засвоєнні дисципліни. Мета виконання курсової роботи полягає в остаточному формуванні в учнів системних знань про основи програмного управління, розробку технологічного процесу для механічної обробки деталі на верстаті з ЧПК, складання керуючої програми для обробки деталі, вибір режимів різання.

На підставі висунутої мети передбачається рішення наступних задач:

- вивчення термінів, визначень та понять, що є необхідними при практичній експлуатації систем програмного управління на виробництві;

- засвоєння методів програмного управління технологічним обладнанням;

- засвоєння основних правил розробки технологічних процесів для механічної обробки деталей на верстатах з числовим програмним управлінням;

- засвоєння основних методів діагностування систем програмного управління.

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

1.1 Теми курсових робіт

Темою курсової роботи є розробка прогресивного технологічного процесу механічної обробки деталей типу «вал», «втулка», «диск» та налагодження токарного верстата з ЧПК

Деталі для курсової роботи підбираються учнем під час виробничої практики на підприємстві за допомогою майстра виробничого навчання та затверджуються головою методичної комісії та викладачем-керівником курсової роботи. Модель токарного верстата та пристрій числового програмного управління задає керівник курсової роботи.

Завдання на виконання курсового проекту оформляється на спеціальному бланку та підшивається до розрахунково-пояснювальної записки.

1.2 Вихідні данні для курсової роботи

Вихідні дані:

- Робоче креслення деталі;

- Модель токарного верстата з ЧПК;

- Пристрій числового програмного управління.

1.3 Об єм та зміст курсової роботи

Курсова робота складається з розрахунково-пояснювальної записки та графічної частини.

Розрахунково-пояснювальна записка об’ємом 35-40 аркушів формату А4 (210×297мм) повинна містити технічні характеристики верстату та пристрою ЧПУ, основні принципи їх роботи та налагоджування, розроблену керуючу програму на оброблення деталі з детальними поясненнями циклів автоматичної обробки.

Розрахунково-пояснювальна записка повинна мати такі основні частини, розділи та підрозділи:

Реферат

Вступ

1. Технічна характеристика верстата з ЧПК. Основні вузли верстата

2. Пульт керування. Технічна характеристика пристрою ОСК НЦ-31

3. Розробка технологічного процесу для механічної обробки деталі

на верстаті з ЧПК

4. Складання керуючої програми для обробки деталі

5. Особливості вибору режимів різання

6. Побудова траєкторії руху інструменту

7. Оформлення МК та ОК, КЕ для операції з ЧПК

Охорона праці

Висновок

Перелік використаних джерел

Додатки

1.4 Послідовність виконання курсової роботи

Курсова робота виконується поетапно в наступній послідовності:

- Детальне описання технічних характеристик вибраної моделі верстата з ЧПК;

- Описання технічної характеристики пристрою ЧПК, пульту керування пристроєм з детальним описання призначень клавіш керування;

- Описання режимів роботи верстата;

- Розробка прогресивного технологічного процесу механічної обробки на верстаті обраної моделі;

- Розроблення керуючої програми на оброблення деталі з повним описанням автоматичних циклів оброблення; вказання порядку введення корекції;

- Описання безпечних прийомів роботи на верстаті з програмним керуванням;

- Висновки;

- Виконання графічної чатини;

- Заповнення додатків.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

2.1 Реферат

Реферат оформлюють на одному аркуші А4 із рамкою, що відповідає ГОСТ 2.106-96 Єдиної системи конструкторської документації.

В рефераті у стислому вигляді описується об’єкт та мета курсової роботи. Мають бути присутніми основні ключові слова курсової роботи. На основному написі реферату повинна бути вказана інформація про об’єм пояснювальної записки, номер групи та обраного варіанту (див. додаток 1).

2.2 Вступ

Широке використання верстатів із ЧПК сприяє поліпшенню організації та умов праці, підвищенню культури виробництва в механічних цехах. Верстати з ЧПК дають можливість підвищити ефективність механічної обробки матеріалів за рахунок:

1) автоматизації керування циклом оброблення та скорочення виробничого циклу;

2) зменшення допоміжного часу на технічне обслуговування через перекриття машинного часу; прискорення холостих та установних переміщень (швидкість ходу); скорочення часу під наладку та встановлення інструмента на розмір (виконання цих дій поза верстатом);

3) підвищення частки машинного часу в основному технологічному часі;

4) зменшення часу на підготовку виробництва і витрат на спеціальну оснастку; скорочення та спрощення технологічного налагодження;

5) підвищення точності оброблення завдяки скороченню кількості переустановлень, застосуванню пристроїв для відліку переміщень, точній індексації стола (для фрезерних верстатів із ЧПК та обробних центрів);

6) автоматизованої зміни інструмента за допомогою інструментальних револьверних головок та магазинів;

7) зведення до мінімуму помилок оператора;

8) автоматичного розроблення програм (через запровадження систем автоматичного програмування САПР);

9) скорочення початкових витрат: виробничих площ (кількості верстатів), складських запасів та площі для них;

10) скорочення кількості контрольних операцій (виключення міжопераційного контролю під час оброблення);

11) зменшення міжопераційних запасів деталей;

12) виконання різних операцій за один установ заготовки (Обробні центри);

13) широкого використання багатоверстатного обслуговування;

14) поліпшення організації та умов праці, підвищення загальної культури виробництва.

2.3 Технічна характеристика верстата з ЧПК. Основні вузли верстата

Необхідне дати повне описання технічної характеристики токарного верстата з ЧПК, надати рисунок із вказанням основних вузлів верстата.

Принцип роботи верстатів з ЧПК показано на прикладі токарного верстата 16К20Ф3С32, оснащеного пристроєм ОПК 2Р22 з введенням програми з клавіатури, магнітної касети або при підключенні зовнішнього фотозчитуючого пристрою (ФЗУ) з перфострічки. Програма відображується на літерно-цифровому екрані блоку відображення символьної інформації (БВСІ).

Токарний верстат 16К20Ф3С32 з пристроєм оперативної системи керування 2Р22призначений для токарної обробки у напівавтоматичному режимі деталей типу тіл обертання зі ступінчатим та криволінійним профілями (валів, осей, маточин, фланців, шестерень, втулок, кришок, шківів тощо). На такому верстаті виконують зовнішнє і внутрішнє точіння, свердління, зенкерування, розвертування, цекування, формування різьб різцями, плашками й накатками, а також внутрішніх різьб різцями й мітчиками. Загальний вигляд верстата 16К20Ф3С32 подано на рис 2.1.

Рисунок 2.1 – загальний вигляд і органи керування токарного верстата моделі 16К20Ф3С32 з ОСК 2Р22

Технічна характеристика верстата 16К20Ф3С32

Найбільший діаметр установлюваного над станиною виробу, мм…............500

Найбільший діаметр оброблюваного виробу над супортом, мм…...............220

Висота різця, установлюваного в різцетримачі, мм….......................................25

Кількість керованих координат…..........................................................................2

Найбільша довжина встановлюваного виробу, мм…....................................1000

Найбільша довжина оброблення, мм …............................................................905

Кількість ступенів частот обертання шпинделя …............................................22

Границі частот обертання, об/хв. …........................................................22,4-2240

Діапазон подач, мм/об

поздовжніх…................................................................................................0,01-2,8

поперечних…..............................................................................................0,005-1,4

Максимальна швидкість робочої подачі, мм/хв. (мм/об)

поздовжньої…...........................................................................................2000 (2,8)

поперечної…..............................................................................................1000(1,4)

Мінімальна швидкість швидких ходів, мм/хв.

поздовжніх…....................................................................................................7500

поперечних….....................................................................................................5000

Границі кроків нарізуваних різьб, мм…................................................0,01-40,95

Потужність електродвигуна, кВт…....................................................................11

Габаритні розміри верстата, мм…...............................................3960x1700x1700

Маса верстата (без електрошафи), кг…..........................................................3800

2.4 Технічна характеристика пристрою ЧПК

Технічна характеристика пристрою ОПК 2Р22

Конструктивне виконання……………. Вбудоване (у вигляді окремих автономних блоків)
Базова ЕОМ……………………………. Мікро-ЕОМ «Електроніка 60М»
Кількість керованих координат……….
Найбільша кількість одночасно керованих координат…………………..
Вид інтерполяції……………………….. Лінійно-колова
Дискретність завдання переміщень, мм……………………………………….. 0,001
Спосіб завдання розмірів в програмі…. В абсолютні та відносній системах
Максимальне програмоване переміщення, зсування нульової та вихідної точок верстата, мм………….. 9999,999
Режим роботи………………………….. Автоматичний, ручне введення даних, пошук кадру, редагування, режим діалогу при форматуванні КП по циклам, вихід у вихідну точку програм
Тип пристрою для введення даних…… Фотозчитуючий пристрій (ФЗУ), клавіатура пульту керування (ПК), касетний накопичувач на магнітній стрічці (КНМС)
Тип пристрою для зберігання програми керування ПЧПК, програми електроавтоматики верстата та програми прив’язки системи до верстата………………………………… Постійний програмований запам’ятовуючий пристрій (ППЗУ)
Час зберігання інформації в ОЗУ, годин……………………………………
Корегування: частоти обертання шпинделю………... 14 - 40% з кроком 10%
робочих подач…………………………. 0 – 12% з кроком 1%
Індикація даних……………………….. На БВСІ (блок відтворення символьної інформації)
Типи керованих приводів: головного руху………………………… подач……………………………………. Регульований Слідкуючий
Граничні значення швидкостей робочого органу (РО), мм/хв.: робочих подач…………………………. холостих переміщень………………….. До 5000 (при нарізанні різьби до 10000) До 15000
Максимальний крок нарізу вальної різьби, мм……………………………….
Характеристика джерела живлення: род току………………………………… напруга, В………………………………. частота, Гц……………………………… Перемінний, трифазний 50±1

Рисунок 2.2 – схема клавіатури пульта керування токарного верстата 16К20Ф3С32 з ОСК 2Р22.

1. - пошук кадру (зупинення в кінці кадру зі світловою індикацією);

2. - введення констант (зі світловою індикацією);

3. - автоматичний режим;

4. - ручне керування (зі світловою індикацією);

5. - введення інформації (зі світловою індикацією);

6. - виведення інформації (зі світловою індикацією);

7. - діагностика стану верстата (зі світловою індикацією);

8. - введення КП на зовнішній носій інформації (зі світловою індикацією), а також виведення КП з нього;

9. - зсування кадру керуючої програми;

10. - зсування фрази в кадрі;

11. - чищення пам’яті (стирання кадру або його частини);

12. - початок програми (коригування);

13. - скидання пам’яті;

14. - введення програми за зразком;

15. - вихід у вихідне положення (зі світловою індикацією);

16. - вихід у фіксовану точку верстата (зі світловою індикацією);

17. - пуск КП (зі світловою індикацією);

18. - стоп КП (зі світловою індикацією);

19. - повернення каретки;

20. - введення даних, переведення рядка.

A – припуск під чистове оброблення;

B – повторення кадру;

C – фаска під кутом 45º, або збігання різьби в циклі L01;

D – короткочасна витримка часу;

E – швидкий хід робочого органу;

F – подача;

G – підготовча функція;

H – кількість повторів;

L – автоматичні постійні цикли;

M – технологічна функція;

N – номер кадру;

P – глибина різання або ширина леза різця;

Q – оброблення галтелі (повної чверті кола);

R – оброблення радіусу (неповної чверті кола);

S – частота обертання шпинделю;

T – позиція інструменту;

U – переміщення по осі Х, у приростах;

W – переміщення по осі Z, у приростах;

X – переміщення по осі Х, в абсолютних значеннях;

Z – переміщення по осі Z, в абсолютних значеннях.


5952404583423500.html
5952491191277900.html
    PR.RU™