Правила проведення туристських подорожей 1 страница

Предыдущая1234567891011121314Следующая

з учнівською і студентською молоддю України

(витяг)

1. Загальні положення

1.1. Правила проведення туристських подоро­жей з учнівською та студентською молоддю України розроблено з метою забезпечення виконання Закону України «Про освіту» та відповідно до Положення про Міністерство освіти України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.92 №384.

1.2. Правила проведення туристських подоро­жей з учнівською та студентською молоддю України є обов'язковими для всіх навчальних закладів, установ та організацій освіти незалеж­но від підпорядкування і форм власності, що проводять туристські подорожі з учнівською та студентською молодцю.

1.3. Дія цих Правил поширюється на учнівські та студентські туристські групи незалежно від місця проведення подорожі, для яких навчаль­ний заклад або інша організація освіти виступає як організація, що проводить подорож.

Учасники та організатори туристських подо­рожей з учнівською та студентською молоддю під час підготовки та проведення туристських подорожей керуються Законом України «Про освіту», Законом України «Про туризм», іншими законодавчими та підзаконними актами України, а також цими Правилами.

1.4. До туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю належать спортивні туристські походи, експедиції, екскурсії (далі — туристські подорожі), що проводяться за зазда­легідь розробленими маршрутами у конкретні терміни.

1.5. Спортивні туристські походи (групове або командне проходження туристського спортив­ного маршруту визначеної протяжності з подоланням природних перешкод (перевалів, порогів, печер тощо) різної категорії або ступеня складності за нормативний час, далі — походи) можуть бути організовані з таких видів туризму: пішохідного, лижного, гірського, вод­ного, велосипедного, спелео-, автомобільного, мотоциклетного тощо. Можливе проведення комбінованих походів з елементами різних видів туризму.

1.6. Залежно від технічної складності, кіль­кості природних перешкод, протяжності, три­валості походи поділяються на категорійні — з І до VI категорії складності та не категорійні. До не категорійних походів належать походи, що мають складність, протяжність або тривалість, меншу від установленої для маршрутів І категорії складності, — 1—3-денні походи та походи 1, 2, 3 ступеня складності.

Категорія складності походу визначається відповідно до класифікації маршрутів (переліку класифікованих туристських спортивних марш­рутів), перевалів, печер тощо.

1.7.Експедиції з учнівською та студентською молоддю (подорожі пошукового, дослідницького характеру) проводяться з метою вивчення, дослідження певного маршруту, території, одного чи декількох об'єктів з використанням будь-яких технічних засобів пересування або ж без них. Залежно від мети та напрямку роботи можуть проводитись туристсько-спортивні, краєзнавчі, наукові експедиції тощо.Ділянки маршрутів експедицій, що відпові­дають вимогам до походів з певного виду туризму або ж під час проходження яких долаються локальні перешкоди, характерні для походів, розглядаються як маршрути з активними способами пересування. Категорія складності для таких маршрутів установлюється, як і для походів. Туристський досвід та вік керівників, заступників керівників та учасників таких експедицій повинні відповідати вимогам, що ви­суваються до відповідних категорій учасників походів. Оформлення документів і випуск групи на маршрут відбуваються за тих самих умов, що й у похід відповідної складності.

1.8. Тривалість активної частини походів може бути збільшена при збільшенні протяж­ності маршруту, кількості і складності локаль­них перешкод, проведенні краєзнавчої роботи, а також за рахунок днів, потрібних для прове­дення розвідки маршруту та резервного часу на випадок непогоди. У будь-якому разі проход­ження маршрутів повинне бути компактним за часом. Розриви між окремими частинами похо­ду більше 3 днів не допускаються.

Збільшення тривалості походів за рахунок краєзнавчої роботи на маршруті допускається лише для походів, складність яких не пере­вищує II категорії.

1.9. Походи та експедиції в залежності від території проведення поділяються на місцеву та дальні.

До місцевих належать походи та експедиції, що проводяться в межах області (автономної республіки), в якій проживають (навчаються) учні та студенти. При цьому допускається вихід у сусідні території, якщо це обумовлено адміні­стративно-територіальним розташуванням нав­чального закладу або іншої організації освіти, що проводить подорож, фізико-географічними особливостями місцевості та логічністю побу­дови маршруту.

Усі інші походи та експедиції вважаються дальніми.

1.10. Для проведення категорійних, дальніх ступеневих походів, а також місцевих ступеневих походів тривалістю більше 4 днів туристські групи учнівської та студентської молоді повинні обов'язково отримати позитивний висновок щодо можливості здійснення подорожі від туристської маршрутно-кваліфікаційної комісії (далі — МКК), що має відповідні повноваження. Для туристських груп учнівської та студентської молоді первинний розгляд маршрутних доку­ментів проводиться в своїх територіальних мар­шрутно-кваліфікаційних комісіях навчальних закладів (далі — МКК освіти).

Для місцевих походів тривалістю до 4 днів включно, а також екскурсій (подорожей трива­лістю до 24 годин, що забезпечують задово­лення пізнавальних, інформаційних, духовних та оздоровчих потреб учнівської та студентської молоді) отримання позитивного висновку МКК не потрібне.

2. Повноваження адміністрації навчальних закладів та інших організацій освіти, що проводять туристські подорожі з учнівською та студентською молоддю

2.1. Адміністрації навчальних закладів та інших організацій освіти, що проводять турист­ські подорожі з учнівською та студентською молоддю, здійснюють випуск туристських груп у туристські подорожі самостійно, без погод­ження з органами державного управління освітою.

Адміністрація несе відповідальність за підго­товку та успішне проведення туристських подо­рожей, їх педагогічну доцільність та результа­тивність.

2.2. У разі прийняття позитивного рішення про проведення туристської подорожі з учнів­ською та студентською молоддю адміністрація навчального закладу або іншої організації осві­ти зобов'язана:

2.2.1. Сприяти успішній роботі туристської групи з підготовки та проведення подорожі, систематично контролювати хід її підготовки.

2.2.2. Видати наказ про проведення турист­ської подорожі, в якому: визначити мету, район, терміни та складність (ступінь, категорію) проведення подорожі; призначити керівника та заступника (заступників, помічників) керівника туристської групи (туристської подорожі — походу, експедиції, екскурсії); обумовити від­повідальність керівника та заступника (заступників) керівника групи (подорожі) за збере­ження життя та здоров'я учасників на весь час подорожі; визначити основні заходи безпеки проведення подорожі; затвердити персональний склад учасників, маршрут та план проведення подорожі; визначити, у разі потреби, порядок дій керівника групи (подорожі) при плановому поділі групи на підгрупи, а також кандидатуру керівників та заступників (помічників) керів­ників підгруп тощо.

Для місцевих походів та експедицій з актив­ними способами пересування тривалістю більше 4 днів, дальніх походів та відповідних експе­дицій з активними способами пересування на­каз видається після отримання позитивного
висновку МКК.

2.2.3. Ознайомити керівника та заступника (заступників, помічників) керівника туристської групи (подорожі) з їх обов'язками згідно з цими Правилами, провести з ними інструктаж з питань охорони праці та техніки безпеки під час подорожі з оформленням у журналі відпо­відної форми згідно з Положенням про органі­зацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних зак­ладах, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 30.11.93 №429 і зареєстро­ваним в Міністерстві юстиції України 03.12.93 за №178.

2.2.4. Після отриманий позитивного висновку туристської МКК про можливість проведення групою туристської подорожі видати керівнику підписані і завірені печаткою: наказ про проведення туристської подорожі, посвідчення про відрядження керівника та його заступника (заступників), а також завірити печаткою закладу туристські маршрутні документи групи (маршрутний листок — для не категорійних походів, маршрутну книжку — для категорійних походів).

2.2.5. При проведенні подорожей, що вима­гають отримання позитивного висновку турист­ської МКК, контролювати відправлення групою повідомлення встановленого зразка у відповідні територіальні підрозділи пошуково-рятувальної (контрольно-рятувальної) служби (при наяв­ності останніх) не пізніше ніж за 10 днів до виїзду групи на маршрут; вести контроль за дотриманням групою термінів проходження маршруту.

2.2.6. У разі порушення групою встановлених контрольних термінів проходження маршруту терміново встановити зв'язок з територіаль­ними органами освіти, відповідними підрозді­лами туристської пошуково-рятувальної (контрольно-рятувальної) служби району походу для з'ясування місцезнаходження групи та надання їй, при потребі, допомоги.

2.2.7. Після завершення туристської подорожі заслухати повідомлення керівника та заступ­ників керівника туристської групи (подорожі) на педагогічній раді, розмістити кращі матеріа­ли, зібрані під час подорожі, в навчальних кабінетах, музеях, на виставках, оформити відповідні документи на присвоєння спортив­них розрядів учасникам походів, результати діяльності керівників врахувати при атестації і заохоченні.

3. Вимоги щодо формування туристських груп учнівської та студентської молоді

3.1. Туристські групи формуються з учнів та студентів, які об'єднуються на добровільних засадах спільними інтересами, мають відповід­ний вік, туристський досвід і здійснюють підго­товку запланованої туристської подорожі.

3.2. Керівник, заступник (заступники) керів­ника туристської групи (подорожі) учнівської і студентської молоді призначаються адміністра­цією навчального закладу або іншої організації освіти, що проводить подорож. У походах та експедиціях з учнями та студентами повинен бути заступник керівника віком старше 18 років. Досвід заступника керівника повинен відповідати вимогам, які висуваються до досвіду учасників. Керівник і заступник (заступники) керівника повинні мати знання і навички з надання першої долікарської допомоги. Кіль­кість заступників керівника визначається нав­чальним закладом або іншою організацією освіти, що проводить подорож з урахуванням вимог цих Правил.

3.3. Кількісний склад туристської групи учнів, студентів, що беруть участь у поході, експедиції визначається керівником групи спільно з адміністрацією навчального закладу або іншої організації освіти, що проводить подорож з урахуванням вимог цих Правил.

Кількісний склад екскурсійної групи учнів, студентів визначається адміністрацією навчаль­ного закладу або іншої організації освіти, що проводить екскурсію, та кількістю місць для сидіння в автобусі з урахуванням вимог цих Правил.

3.4. У туристських подорожах можуть брати участь альпіністи, які мають відповідний техніч­ний та експедиційний досвід, достатній, за вис­новками МКК, для проходження маршруту.

3.5. Для учнів, що отримали теоретичну та практичну підготовку протягом не менше одно­го року занять у туристських гуртках поза­шкільних навчальних закладів і оволоділи програмним матеріалом, віковий ценз для участі в категорійних та ступеневих походах та відповідних експедиціях з активними спосо­бами пересування може бути знижений на один рік за наявності медичного дозволу.

4. Обов'язки і права керівника та заступників керівника туристської групи (подорожі) учнівської та студентської молоді

4.1. Керівник, його заступник (заступники), а також старший керівник туристської групи (подорожі) учнівської та студентської молоді несуть, відповідно до чинного законодавства, відповідальність за життя, здоров'я учасників подорожі, а також за виконання плану заходів, зміст оздоровчої, виховної і пізнавальної роботи, правил протипожежної безпеки, охорони при­роди, пам'яток історії і культуру тощо.

4.2. Обов'язки керівника та заступника (зас­тупників) керівника туристської групи (подо­рожі) учнівської та студентської молоді;

4.2.1. При підготовці та проведенні будь-яких туристських подорожей з учнівською та сту­дентською молоддю керівник та заступник (заступники) керівника зобов'язані:

· забезпечити підбір учасників подорожі відпо­відного віку та туристського досвіду;

· ознайомити учасників подорожі з Правилами проведення туристських подорожей з учнів­ською та студентською молоддю України;

· провести цільовий інструктаж учасників з техніки безпеки у туристській подорожі з обов'язковою реєстрацією в журналі відпо­відної форми згідно з Положенням про орга­нізацію охорони праці та порядок розслі­дування нещасних випадків у навчально-вихов­них закладах, затвердженим наказом Міністер­ства освіти України від 30 листопада 1993 року № 429 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.12.93 за №178;

· отримати необхідну документацію та дозволи на проведення туристської подорожі;

· при потребі розв'язати питання страхування учасників туристської подорожі;

· провести збори батьків учасників туристської подорожі (для подорожей учнів та студентів віком до 18 років);

· забезпечити під час подорожі додержання учасниками належного громадського порядку, санітарно-гігієнічних норм, виконання Правил дорожнього руху, правил пожежної безпеки, використання туристського спорядження, а також інших правил безпеки життєдіяльності.

4.2.2. При підготовці туристських подорожей з активними способами пересування керівник та заступник (заступники) керівника, крім заходів, викладених у пункті 4.2.1 цих Правил, зобов'язані:

· до початку проведення туристської подорожі проконтролювати проходження медичного огля­ду всіма її учасниками, враховуючи, що до подорожей з активними способами пере­сування допускаються фізично здорові учас­ники;

· при підборі групи врахувати туристську кваліфікацію учасників, їх фізичну, технічну та спеціальну підготовку, а також психологічну сумісність;

· розробити план підготовки подорожі і роз­поділити між учасниками обов'язки згідно з цим планом, ознайомити учасників подорожі з їх правами та обов'язками;

· організувати всебічну підготовку учасників подорожі, перевірити необхідні знання, вміння та навички, в т.ч. і вміння плавати, надавати долікарську допомогу та використовувати туристське спорядження, організувати необхі­дні тренування групи;

· провести запобіжне інформування учасників подорожі про фактори ризику в запланованій подорожі і про відповідні заходи щодо запо­бігання травматизму (травмонебезпечність, психофізіологічне навантаження, вплив навко­лишнього середовища, пожежонебезпечність, небезпечні біологічні фактори, небезпечні види випромінювання тощо);

· разом з учасниками всебічно ознайомитись з районом подорожі, розробити раціональні ос­новний і запасний варіанти маршруту подорожі та вивчити їх складні ділянки, способи та засоби їх подолання, а також аварійні варіанти виходу з маршруту;

· підготувати відповідний картографічний ма­теріал, розробити план та графік подорожі, визначити контрольні пункти та терміни про­ходження маршруту, заходи з техніки безпеки, ознайомити з цими матеріалами учасників подорожі;

· при потребі отримати консультації щодо маршруту в туристських МКК освіти або федерації туризму;

· узгодити з адміністрацією навчального зак­ладу або іншої організації освіти, що проводять туристську подорож, та туристською МКК освіти порядок дій при планових (у разі потреби) поділах групи на підгрупи, а також кандидатури керівників, заступників керівників (помічників) підгруп, туристська кваліфікація яких відповідає вимогам даних Правил;

· організувати підбір та підготовку якісного групового та індивідуального спорядження, в т.ч. і спорядження для страховки, з урахуванням вимог техніки безпеки та специфічних особли­востей конкретної подорожі (району подорожі, виду туризму, категорії (ступеня) складності походу, часу проведення подорожі тощо);

· організувати підготовку та підбір продуктів харчування, складання кошторису витрат, з’ясувати можливості поповнення запасу продуктів на маршруті;

· одержати, у разі потреби, дозвіл на відвіду­вання району з обмеженим доступом (прикор­донна зона, заповідники тощо);

· оформити в установленому порядку марш­рутні документи;

· розробити план дослідницької, краєзнавчої, природоохоронної роботи та інших заходів на маршруті, якщо такі заплановано проводити;

· не пізніше ніж за 10 днів до початку маршруту з активними способами пересування направити у відповідний підрозділ пошуково-рятувальної або контрольно-рятувальної служби повідомлення встановленого зразка, завірене туристською МКК. Якщо маршрут проходить територією, що обслуговується декількома підрозділами, — направити повідомлення в кожний з них;

· у разі потреби зміни маршруту, складу групи, термінів проведення або інших записів у марш­рутних документах до від'їзду групи в подорож погодити ці зміни з адміністрацією навчального закладу або іншою організацією освіти, що проводить подорож, та туристською МКК, що дала позитивний висновок про можливість проведення подорожі, і повідомити про це підрозділи пошуково-рятувальної (контрольно-рятувальної) служби, які зареєстрували групу.

4.2.3. Під час проведення туристських подоро­жей з активними способами пересування керів­нику та заступнику (заступникам) керівника потрібно:

· дотримуватися затвердженого маршруту, ро­бити, у міру можливості, відмітки в маршрутних книжках та маршрутних листках про про­ходження маршруту в туристських та інших організаціях;

· виконувати одержані в МКК вказівки та дотримуватися рекомендацій МКК;

· забезпечити дотримання учасниками правил використання туристського спорядження, в т.ч. і для страховки;

· повідомляти телеграмою навчальний заклад або іншу організацію освіти, що проводить подорож, а також відповідну МКК та підрозділи пошуково-рятувальної (контрольно-рятувальної) служби про початок та закінчення по­дорожі, а також про проходження групою контрольних пунктів;

· у разі зміни маршруту або складу групи за будь-яких обставин після виїзду в подорож повідомити про це при першій нагоді адмініст­рацію навчального закладу або іншу орга­нізацію освіти, що проводить подорож та відповідну МКК;

· вживати заходів, спрямованих на забезпе­чення безпеки учасників подорожі, аж до зміни маршруту, або припинення подорожі у зв'язку з виникненням небезпечних природних явищ та з інших обставин, а також у разі потреби надання допомоги потерпілому; при цьому ускладнення маршруту допускається тільки у виняткових випадках і не дає підстави для підвищення залікової категорії складності походу;

· не допускати безпідставного поділу групи, відставання від групи окремих учасників, а та­кож від'їзду окремих членів групи без супро­воду одного із заступників керівників (від'їзд одного чи декількох учасників можливий лише за умови, що в групі два або більше заступників керівника);

· у разі тимчасового планового поділу групи призначити в кожній підгрупі своїх заступників та їх помічників з числа дорослих (можливе призначення помічників керівника з числа найбільш досвідчених учасників — учнів, сту­дентів), що мають відповідний рівень турист­ської кваліфікації з урахуванням вимог цих Правил;

· при аварійній ситуації (раптовому виникненні умов, що загрожують життю та здоров'ю учасників подорожі) вжити всі можливі заходи щодо збереження життя та здоров'я учасників, виходячи з конкретної ситуації та реальної наявності сил та засобів для ліквідації аварії;

· при будь-якому поділі групи на підгрупи (плановому або через виникнення аварійної ситуації) визначити підгрупам завдання для виконання, контрольні терміни, порядок дій та зв'язок;

· у разі нещасного випадку Керівник подорожі зобов'язаний: терміново організувати надання першої долікарської допомоги потерпілому та його доставку до лікувальної установи, вик­ликати, при потребі, найближчу туристську по­шуково-рятувальну (контрольно-рятувальну) службу; повідомити про випадок, що стався, керівника навчального закладу або іншої орга­нізації освіти, що проводить подорож, відповід­ну МКК, службу безпеки життєдіяльності та інші відповідні служби; до прибуття комісії з розслідування зберегти обстановку на місці в тому стані, в якому вона була на момент події (якщо це не загрожує життю і здоров'ю ото­чуючих і не призведе до більш тяжких наслід­ків). Про нещасний випадок, що трапився під час далеких подорожей поза територією району (міста), керівник подорожі негайно повідомляє також орган управління освітою за місцем події;

· організувати, при потребі, оперативну допо­могу іншій групі, що перебуває в даному районі і потребує допомоги.

4.3. Після закінчення подорожі керівник та його заступники спільно з учасниками в обумовлені строки і у разі потреби оформляють звіт про подорож і подають його у навчальний заклад або іншу організацію освіти, що про­водить подорож.

Звіт про похід або експедицію з активними способами пересування подається також у відповідну МКК. Після розгляду та затверджен­ня звіту в МКК керівник подорожі оформляє довідки про здійснення походу та спортивні розряди на кожного учасника групи.

4.4. Керівник туристської групи (подорожі) учнівської та студентської молоді має право:

· у разі потреби і за наявності в групі не менше двох заступників керівника передавати керів­ництво подорожжю своєму заступнику, який відповідає вимогам, що висуваються до керів­ника такої подорожі, за умови, що в наказі на проведення подорожі обумовлено, кому може передаватися керівництво в екстремальних ситуаціях. Якщо заступник керівника один, — передача керівництва не допускається. Про передачу керівництва керівник групи повинен,

· при першій нагоді, повідомити в організацію, що проводить подорож;

· звертатися у вищі відомчі і туристсько-спортивні організації при незгоді з результа­тами розбирання його дій в подорожі;

· ураховуючи фізичний, технічний та мораль­ний стан групи або окремих учасників, при­пинити подорож і зняти групу з маршруту.

5. Обов'язки та права учасника туристської подорожі з учнівською та студентською молоддю

5.1. Учасник туристської подорожі з учнів­ською та студентською молоддю зобов'язаний:

· брати активну участь у підготовці подорожі і складанні звіту про неї, сумлінно виконувати покладені на нього обов'язки;

· своєчасно виконувати розпорядження керів­ника туристської групи (подорожі) та його заступника (заступників, помічників);

· у період підготовки до подорожі пройти медичний огляд у закладі охорони здоров'я і подати довідку про стан здоров'я керівнику;

· своєчасно повідомляти керівника подорожі або його заступника (заступників) про погір­шення стану здоров'я чи травму;

· виконувати правила пожежної безпеки, пра­вила безпеки на воді, правила поведінки в лавинонебезпечних районах та інші правила особистої та колективної безпеки, володіти необхідними навичками страховки та само-страховки у поході, а також знати способи запобігання травматизму і надання долікар­ської допомоги;

· дотримуватися правил використання турист­ського спорядження;

· при знаходженні зброї, вибухонебезпечних та незнайомих предметів, не торкатися і не зрушувати їх з місця. Про місцезнаходження таких предметів терміново повідомити керів­ника чи його заступника, які при першій нагоді зобов'язані повідомити про знахідку відповідні місцеві органи;

· дбайливо ставитись до природи, пам'яток історії, культури.

5.2. Учасник має право:

· користуватися туристським спорядженням навчального закладу або іншої організації осві­ти, що проводить подорож, на встановлених умовах; брати участь у виборі і розробці маршруту; після подорожі брати участь у зборах групи з оцінки дій учасників подорожі, в тому числі і своїх власних;

· при значному погіршенні стану здоров'я наполягати на припиненні участі в подорожі, сході з маршруту.

6. Оформлення маршрутної документації на проведення туристських подорожей з активними способами пересування з учнівською та студентською молоддю

6.1. Документом на проведення походів І—VI категорій складності та не категорійних похо­дів, які включають елементи походів II—VI категорій складності, є маршрутна книжка встановленого зразка.

Документом на проведення не категорійних походів є маршрутний листок встановленого зразка.

6.2. Документи на похід (маршрутна книжка або маршрутний листок та їх копії, довідки про туристський досвід учасників та ке­рівника, картографічний матеріал та інші документи, які потрібні для випуску групи на маршрут) подаються в територіальну МКК освіти з відповідними повноваженнями не пізніше ніж за 10 діб до початку походу (без урахування часу на пересилання документів) з урахуванням графіку роботи відповідної МКК освіти.

Маршрутні листки для здійснення місцевих не категорійних походів тривалістю до 4 днів реєструються навчальними закладами або іншими організаціями освіти, що проводять подорожі.

Керівник туристської подорожі і адмініст­рація навчального закладу чи іншої організації освіти, що проводить похід, не мають права без відома відповідної повноважної МКК вносити зміни в маршрутні документи.

7. Заключні положення

7.1. За порушення цих Правил, крім відпові­дальності, встановленої чинним законодавством, навчальні заклади та організації освіти, що про­водять подорожі, а також органи освіти можуть порушити клопотання перед відповідними тури­стсько-спортивними організаціями щодо засто­сування до порушників таких заходів впливу:

· незарахування участі або керівництва в здійсненому поході;

· позбавлення спортивних звань, зниження або анулювання спортивних розрядів;

· анулювання заліку всіх або частини раніш здійснених походів;

· заборона участі в походах певної категорії складності на певний термін або керівництва ними;

· заборона на певний час керівництва похо­дами з учнями та студентами.

ОЗДОРОВЧИЙ ЗАКЛАД — ЦЕНТР ВИХОВНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ ВЛІТКУ

Одним із стратегічних завдань державної політики у сфері соціального захисту грома­дянин України є реалізація права дитини на оздоровлення і відпочинок.

На забезпечення цього права в Україні роз­роблено комплекс заходів, спрямованих на удо­сконалення механізмів надання дітям відпо­відних послуг, організації повноцінного відпо­чинку та оздоровлення дітей.

Основним документом, який визначає завдан­ня щодо створення належних умов для орга­нізації відпочинку дітей, є Державна програма відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2008 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2003 р. №33.

Цим документом визначено, що оздоровлення дітей здійснюється у дитячому оздоровчому закладі, до якого відноситься заклад, що зна­ходиться у приміщенні (окремому будинку) за межами населеного пункту, де діти перебу­вають цілодобово. Є такі типи дитячих оздо­ровчих закладів:

— дитячий оздоровчий заклад санаторного типу — заклад, у якому діти перебувають цілодобово і в якому, поряд з оздоровчими, надається комплекс медичних профілактичних послуг, спрямованих на запобігання захворю­ванням; з урахуванням специфіки захворювань дітей такі заклади можуть бути спеціалізо­ваними;

— дитячий профільний оздоровчий заклад — заклад, у якому діти перебувають цілодобово і в якому, поряд з оздоровчими, надається комп­лекс послуг, спрямованих на розвиток у дітей певних здібностей та інтересів.

— дитячий оздоровчий заклад з денним пере­буванням — заклад, який створюється на базі навчального закладу і в якому діти перебувають протягом дня;

— дитячий оздоровчий заклад праці та відпочинку — заклад, у якому діти перебувають цілодобово і в якому, поряд з оздоровчими, надається комплекс послуг, спрямованих на формування у дітей трудових інтересів та навичок.

Діяльність дитячого оздоровчого закладу регулюється Типовим положенням про дитя­чий оздоровчий заклад, яким визначено, що «дитячий оздоровчий заклад (табір, містечко, комплекс, центр) є позашкільним оздоровчим закладом, метою діяльності якого є реалізація права кожної дитини на повноцінний відпо­чинок, оздоровлення, забезпечення змістовного дозвілля, задоволення інтересів і духовних запитів відповідно до індивідуальних потреб».

Завданнями дитячого оздоровчого закладу є:

— пропаганда здорового способу життя, формування культури здоров'я;

— забезпечення належних умов для повно­цінного оздоровлення та відпочинку дітей, роз­витку їх творчих здібностей шляхом проведення занять фізичною культу­рою, туризмом, правоохоронною та краєзнав­чою роботою, суспільно-корисною працею, а також на основі добровільного вибори видів діяльності за інтересами, дозвілля тощо.

Велике значення для змістовного і цікавого відпочинку дітей у оздоровчому закладі має заздалегідь продумана, добре спланована вихов­на робота.

Виховна роботу у дитячому оздоровчому закладі — це важлива складова всієї системи виховання дітей; вона є логічним продовженням виховної роботи, розпочатої у загальноосвіт­ньому навчальному закладі. Оздоровчо-вихов­ний процес закладу доповнює і розширює вплив сім'ї, школи, дитячих та молодіжних громадських організацій на становлення і розвиток особистості. Саме тому одним із головних є завдання щодо створення здорового середовища у дитячому колективі; забезпечення максимальної уваги щодо розвитку особистості дитини, розкриття її здібностей, задоволення інтересів і потреб; залучення дітей до участі у різних видах продуктивної, суспільне корисної діяльності (активне спілкування з природою і збереження навколишнього середовища; розви­ток і збагачення традицій дитячого оздоров­чого закладу; благодійницька, фізкультурно-спортивна, оздоровча і дозвіллєва діяльності) з метою розширення їх соціального досвіду на основі співробітництва, співпраці, співтвор­чості, співучасті вихователів та вихованців.


5829383923717933.html
5829463731389940.html
    PR.RU™