Схема 1.2 – Етапи кризи, які виділяють для попередження банкрутства


Фактори
Зовнішні Внутрішні
1 Загальноекономічні: спад обсягу національного доходу, інфляція, нестабільність подат­кової системи, зниження рівня доходів населення, зростання безробіття 1 Операційні: неефективний мар­кетинг, висока частка постійних ви­трат, низький рівень використання виробничих потужностей, високий розмір страхових і сезонних запасів, недостатньо диверсифікований асор­тимент продукції, неефективний ви­робничий менеджмент
2 Ринкові: посилення моно­полізму на ринку, істотне зни­ження попиту, зниження актив­ності фондового ринку, нестабі­льність валютного ринку 2 Інвестиційні: неефективний фондовий портфель, висока трива­лість будівельно-монтажних робіт, істотна перевитрата інвестиційних ресурсів, неефективний інвестицій­ний менеджмент
3 Інші: політична нестабіль­ність, негативні демографічні тенденції, стихійні лиха, погір­шення кримінальної ситуації 3 Фінансові: неефективна фінан­сова стратегія, неефективна структура активів, надмірна частка позикового капіталу, зростання дебіторської за­боргованості, висока вартість капі­талу, неефективний фінансовий мене­джмент

Схема 1.3 – Класифікація факторів, які обумовлюють кризу підприємства

Схема 1.4 – Економічний зміст поняття «санація»


5827063316548861.html
5827099914433486.html
    PR.RU™